બાપુ

(bAp / pitA / bApu )

Brother ભાઈ (bhAI )
Sister બહેન (bahen )
Direct brother સગા ભાઈ (sagA bhAI )
Direct sister સગી બહેન (sagI bahen )
Grand father

(father’s father)

દાદા (dAdA )
Grand mother (father’s mother) દાદી (dAdI )
Grand father (mother’s  father) નાના (nAnA )
Grand mother (mother’s mother) નાની (nAnI )
Father’s brother કાકા (kAkA )
Father’s brother’s wife કાકી (kAkI )
Mother’s brother મામા (mAmA )
Mother’s brother’s wife મામી (mAmI )
Father’s sister ફોઈ (phoI )
Father’s sister’s husband ફુઆ (phuA )
Mother’s sister માસી (mAsI )
Mother’s sister’s husband માસા (mAsA )
Great grand father પરદાદા (paradAdA )
પરનાના (paranAnA )
Wife પત્ની (patnI )
Husband પતિ (pati )
Daughter દીકરી (dIkarI )
Son દીકરો (dIkaro )
Son’s wife / Daughter in law વહુ (vahu )
Daughter’s husband / Son in law જમાઈ (jamAI )
Father in law સસરો (sasaro )
Mother in law સાસુ (sAsu )
Grandson પૌત્ર (pautr )
Grand daughter પૌત્રી (pautrI )
Husband’s brother દિયર (diyar )
Husband’s sister નણંદ(naNaMd)
Wife’s brother સાળો (sALo )
Wife’s sister સાળી (sALI )
Sister’s husband બનેવી (banevI )
Sister’s son ભાણેજ / ભાણો

(bhANej / bhANo )

Sister’s daughter ભાણેજી / ભાણી

(bhANejI / bhANI )

Brother’s wife ભાભી (bhAbhI )
Brother’s son ભત્રીજો (bhatrIjo )
Brother’s daughter ભત્રીજી (bhatrIjI )
friend (boy) મિત્ર (mitr )
friend (girl) મૈત્રિણી (maitriNI )
neighbour પાડોશી (pADoshI )
Bride નવવધૂ / નવોઢા

(navavadhU / navoDhA )

Bridegroom વર  (var  )
Adopted દત્તક (dattak )
Heir વારસ (vAras )

Cousin brother is called ભાઈ(bhAI)
Cousin sister is called બહેન(bahen)
You can specify relation e.g.
cousin (Your father’s brother’s son) -> કાકાનો દીકરો ભાઈ (kAkAno dIkaro bhAI )
cousin (Your father’s brother’s daughter) -> કાકાની દીકરી બહેન (kAkAnI dIkarI bahen )

cousin (Your mother’s brother’s son) -> મામાનો દીકરો ભાઈ (mAmAno dIkaro bhAI )
cousin (Your mother’s brother’s daughter) -> મામાની દીકરી બહેન (mAmAnI dIkarI bahen )

cousin (Your father’s sister’s son) -> ફોઈનો દીકરો ભાઈ (phoIno dIkaro bhAI )
cousin (Your father’s sister’s daughter) -> ફોઈની દીકરી બહેન (phoInI dIkarI bahen )

cousin (Your mother’s sister’s son) ->
માસીનો દીકરો ભાઈ (mAsIno dIkaro bhAI ) OR    મસિયાઈ ભાઈ (masiyAI bhAI)
cousin (Your mother’s sister’s daughter) ->
માસીની દીકરી બહેન (mAsInI dIkarI bahen ) OR મસિયાઈ બહેન (masiyAI bahen )

Listen this lesson online at