இல்லை இல்லை சொல்ல ஒரு கணம் போதும்…
इल्लै इल्लै सॊल्ल ऒरु कणम् पोदुम् (“नाही नाही” म्हणायला एक क्षण पुरे )
இல்லை என்ற சொல்லைத் தாங்குவதென்றால்…
इल्लै एन्र सॊल्लै तांगुवदॆन्राल् (“नाही” हे सहन करायला )
இன்னும் இன்னும் எனக்கோர் ஜென்மம் வேண்டும்…
इन्नुम् इन्नुम् एनक्कोर् जॆन्मम् वेंडुम् (मला अजून एक जन्म लागेल )

என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)

சந்தனத் தென்றலை ஜன்னல்கள் தண்டித்தல்…
संदन तॆन्रलै जन्नल्गळ् तण्डित्तल् (चंदनाच्या वाऱ्याला खिडक्यांनी अडवणे )
நியாயமா நியாயமா…
न्यायमा न्यायमा ? (योग्य आहे का ? योग्य आहे का ?)
காதலின் கேள்விக்கு கண்களின் பதில் என்ன…
कादलिन् केळ्विक्कु कण्गळिन् बदिल् एन्न (प्रेमाच्या सवालाला नजरेचे उत्तर काय ?)
மௌனமா மௌனமா…
मौनमा मौनमा (मौन हे उत्तर आहे का ? मौन हे उत्तर आहे का ?)

அன்பே எந்தன் காதல் சொல்ல…நொடி ஒன்று போதுமே…
अन्बे एन्दन् कादल् सॊल्ल नोडि ऒन्रु पोदुमे (प्रिये माझे प्रेम व्यक्त करायला क्षण एक पुरे )
அதை நானும் மெய்ப்பிக்கத்தானே…
अदै नानुम् मेय्प्पिक्कत्ताने (ते सिद्ध करायला )
ஒரு ஆயுள் வேண்டுமே…
ऒरु आयुळ् वेण्डुमे (एक आयुष्य पाहिजे)

இல்லை இல்லை சொல்ல ஒரு கணம் போதும்…
इल्लै इल्लै सॊल्ल ऒरु कणम् पोदुम् (“नाही नाही” म्हणायला एक क्षण पुरे )
இல்லை என்ற சொல்லைத் தாங்குவதென்றால்…
इल्लै एन्र सॊल्लै तांगुवदॆन्राल् (“नाही” हे सहन करायला )
இன்னும் இன்னும் எனக்கோர் ஜென்மம் வேண்டும்…
इन्नुम् इन्नुम् एनक्कोर् जॆन्मम् वेंडुम् (मला अजून एक जन्म लागेल )
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)

சந்தனத் தென்றலை ஜன்னல்கள் தண்டித்தல்…
संदन तॆन्रलै जन्नल्गळ् तण्डित्तल् (चंदनाच्या वाऱ्याला खिडक्यांनी अडवणे )
நியாயமா நியாயமா…
न्यायमा न्यायमा ? (योग्य आहे का ? योग्य आहे का ?)
காதலின் கேள்விக்கு கண்களின் பதில் என்ன…
कादलिन् केळ्विक्कु कण्गळिन् बदिल् एन्न (प्रेमाच्या सवालाला नजरेचे उत्तर काय ?)
மௌனமா மௌனமா…
मौनमा मौनमा (मौन हे उत्तर आहे का ? मौन हे उत्तर आहे का ?)

அன்பே எந்தன் காதல் சொல்ல…நொடி ஒன்று போதுமே…
अन्बे एन्दन् कादल् सॊल्ल नोडि ऒन्रु पोदुमे (प्रिये माझे प्रेम व्यक्त करायला क्षण एक पुरे )
அதை நானும் மெய்ப்பிக்கத்தானே…
अदै नानुम् मेय्प्पिक्कत्ताने (ते सिद्ध करायला )
ஒரு ஆயுள் வேண்டுமே…
ऒरु आयुळ् वेण्डुमे (एक आयुष्य पाहिजे)

இல்லை இல்லை சொல்ல ஒரு கணம் போதும்…
इल्लै इल्लै सॊल्ल ऒरु कणम् पोदुम् (“नाही नाही” म्हणायला एक क्षण पुरे )
இல்லை என்ற சொல்லைத் தாங்குவதென்றால்…
इल्लै एन्र सॊल्लै तांगुवदॆन्राल् (“नाही” हे सहन करायला )
இன்னும் இன்னும் எனக்கோர் ஜென்மம் வேண்டும்…
इन्नुम् इन्नुम् एनक्कोर् जॆन्मम् वेंडुम् (मला अजून एक जन्म लागेल )
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)

இதயம் ஒரு கண்ணாடி…
इदयम् ऒरु कण्णाडि (माझे हृदय एक आरसा आहे)
உனது பிம்பம் விழுந்ததடி…
उनदु बिंबम् विळुन्दडि (त्यात तुझे प्रतिबिंब पडले आहे)
இதுதான் உன் சொந்தம் இதயம் சொன்னதடி…
इदुदान् उन् सॊन्दम् इदयम् सॊन्नडि (हे हृदय तुझेच आहे हे सांगितले आहे )
கண்ணாடி பிம்பம் கட்ட…கயிர் ஒன்றும் இல்லையடி…
कण्णाडि बिंबम् कट्ट … कयिर् ऒन्रु इल्लैयडि (आरशातले बिंब धरून ठेवायला कुठला दोर नाही )
கண்ணாடி ஊஞ்சல் பிம்பம் ஆடுதடி…
कण्णाडि ऊंजल् बिंबम् आडुदडि (आरसा झोके घेईल तसेच बिंब झोके घेईल)

நீ ஒன்று சொல்லடி பெண்ணே…
नी ऒन्रु सॊल्लडि पेण्णे (तू एक मला सांग)
இல்லை நின்று கொல்லடி கண்ணே…
इल्लै निन्रु कॊल्लडि कण्णे (नाहीतर थांबून मला मारून टाक, प्रिये )
எந்தன் வாழ்க்கையே உந்தன் விழிவிளிம்பில் என்னைத் துரத்தாதே
एन्दन् वाळ्क्कै उन्दन् विळिविळिम्बिल् एन्नै दूरत्तादे .. (माझे आयुष्य तुझ्या दृष्टिक्षेपाने खेचू नकोस)
உயிர் கரையேறாதே…
उयिर् करैयेरादे (जीव घेऊ नकोस)

இல்லை இல்லை சொல்ல ஒரு கணம் போதும்…
इल्लै इल्लै सॊल्ल ऒरु कणम् पोदुम् (“नाही नाही” म्हणायला एक क्षण पुरे )
இல்லை என்ற சொல்லைத் தாங்குவதென்றால்…
इल्लै एन्र सॊल्लै तांगुवदॆन्राल् (“नाही” हे सहन करायला )
இன்னும் இன்னும் எனக்கோர் ஜென்மம் வேண்டும்…
इन्नुम् इन्नुम् एनक्कोर् जॆन्मम् वेंडुम् (मला अजून एक जन्म लागेल )
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)

சந்தனத் தென்றலை ஜன்னல்கள் தண்டித்தல்…
संदन तॆन्रलै जन्नल्गळ् तण्डित्तल् (चंदनाच्या वाऱ्याला खिडक्यांनी अडवणे )
நியாயமா நியாயமா…
न्यायमा न्यायमा ? (योग्य आहे का ? योग्य आहे का ?)
காதலின் கேள்விக்கு கண்களின் பதில் என்ன…
कादलिन् केळ्विक्कु कण्गळिन् बदिल् एन्न (प्रेमाच्या सवालाला नजरेचे उत्तर काय ?)
மௌனமா மௌனமா…
मौनमा मौनमा (मौन हे उत्तर आहे का ? मौन हे उत्तर आहे का ?)

விடியல் வந்த பின்னாலும்…விடியாத இரவு எது…
विडियल् वन्द पिन्नालुम् विडियाद इरवु एदु (पहाट झाल्यावरही उजाडत नाही अशी रात्र आहे .. )
பூவாசம் வீசும் உந்தன் கூந்தலடி…
पूवासम् वीसुम् उन्दन् कून्दलडि (तुझे फुलांचे सुगंधाने दरवाळणारे केस )
இவ்வுலகம் இருண்ட பின்னும்…
इव्वुलगम् इरुण्ड पिन्नुम् (ह्या जगात अंधार झाल्यावरही )
இருளாத பாகம் எது…
इरुळाद बागम् एदु (जिथे अंधारत नाही अशी जागा म्हणजे)
கதிர் வந்து பாயும் உந்தன் கண்களடி…
कदिर् वन्दु पायुम् उन्दन् कण्गळडि (तेजकिरण फेकणारे तुझे डोळे)

பல உலக அழகிகள் கூடி…உன் பாதம் கழுவலாம் வாடி…
पल उलग अळगिगळ् कूडि… उन् पादम् कळुवलाम् वाडि (अनेक विश्वांमधल्या सुन्दरी तुझे पाय धुतील )

என் தளிர் மலரே இன்னும் தயக்கமென்ன…
एन् तळिर् मलरे इन्नुम् तयक्कमेन्न (माझ्या टवटवीत फुला, अजून कसला संकोच)
என்னைப் புரியாதா இது வாழ்வா சாவா…
एन्नै पुरियाद इदु वाळ्वा सावा (माझे म्हणणे समजत नाहीये का ? हे जगणं आहे का मरण ?)

என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)
நியாயமா நியாயமா…
न्यायमा न्यायमा ? (योग्य आहे का ? योग्य आहे का ?)

என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)
மௌனமா மெளனமா…
मौनमा मौनमा (मौन हे उत्तर आहे का ? मौन हे उत्तर आहे का ?)
என்ன சொல்லப் போகிறாய்…
एन्न सॊल्ल पोगिराय् (काय म्हणणार आहेस ?)

अजून तमिळ गाणी आणि त्यांचे अर्थ मराठीत

देशी-विदेशी व्यक्ती शिकत आहेत मराठी आणि गुजराथी भाषा ! ऑनलाईन माध्यमातून !! मोफत !!!

मी एक  भाषा  प्रेमी, युवा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे. मराठी आणि गुजराती भाषा कोणालाही सोप्या पद्ध्तीने, घरबसल्या आणि मोफत शिकता यावी, यासाठी मी गेल्या २०१२ वर्षांपासून ३ ट्युटोरियल्स चालवत आहे  – एक इंग्रजीमधून मराठी शिकण्यासाठी, दुसरी हिन्दीमधून मराठी शिकण्यासाठी आणि तिसरी इंग्रजीतून गुजराती शिकण्यासाठी. यांच्या माध्यमातून भारतीय तसेच परदेशी नागरिकही मराठी,गुजराती  शिकत आहेत.

या ट्युटोरिअल्स मध्ये लिपी, प्राथमिक व्याकरण ( नाम, सर्वनाम, काळ, अव्यय ई. ) पासून सुरुवात करून लहान वाक्यांपर्यंत आणि पुढे पूर्ण संभाषण, रोजच्या  भाषेत वापरले जाणारे short forms इथपर्यंत सर्व आहे. थोडक्यात  भाषा  शिकू इच्छिणाऱ्यांसाठी ‘one-stop-shop’ अशा ह्या ट्युटोरिअल्स आहेत. मी या ट्युटोरिअल्स मधील संभाषणाच्या  दृकश्राव्य क्लिप्स ही YouTube channel वर टाकल्या आहेत. जेणेकरून विद्यार्थ्याना उच्चार लवकर आत्मसात करता येतील.

माझ्या परदेशी विद्यार्थ्यांचे मराठी, गुजराती बोलतानाचे व्हिडीओ या लिंकवर पहा

https://learnmarathiwithkaushik.com/testimonials/

गंमत चिनी भाषेची मराठीतून

२०२० पासून मी चिनी भाषा (मॅण्डरीन) भाषा शिकतो आहे. HSK Level २ परीक्षा मी ९५% नी उत्तीर्ण झालो. इंग्रजी भाषेतून चिनी भाषा शिकवणाऱ्या बऱ्याच वेबसाईट्स आणि युट्युब चॅनल्स आहेत. मराठी ज्ञानभाषा व्हायची असेल तर जगातल्या कुठल्याही क्षेत्रातलं ज्ञान मराठीतून मिळवता आलं पाहिजे. म्हणजेच परदेशी भाषा शिकण्याची सोय मराठीतून उपलब्ध असली पाहिजे. त्यामुळे ते शिकणं सुद्धा खूप सोपं होतं. म्हणून “गंमत चिनी भाषेची मराठीतून” ही युट्युब व्हिडीओ मालिका मी सुरु केली आहे. त्यात मी चिनी भाषेच्या गमतीजमती सांगतो. तसेच मराठीतून चिनी भाषा शिकवायलासुद्धा सुरुवात केली आहे.
YouTube playlist link
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3c_TTh2J13NocrX99itIt4f_74LuGXe