Hey, take your vehicle to side
અરે, ગાડી બાજુમાં લો. (are, gADI bAjumAM laI lo.)
Hey, did you hear ?
અરે, સાંભળ્યું કે? (are, sAMbhaLyuM ke?)
Bring your vehicle to side
ગાડી બાજુમાં લઈ લો. (gADI bAjumAM laI lo.)
What happened Sirશું થયું સાહેબ ? (shuM thayuM sAheb ?)
You jumped signal
તમે સિગ્નલ તોડ્યો. (tame signal toDyo.)
No Sirના સાહેબ. (nA sAheb.)
How come no?
કેમ ના? (kem nA?)
It is true, Sirસાચું છે સાહેબ. (sAchuM Che sAheb.)
That car was going,
And I was just following it
એ ગાડી જઈ રહી હતી એની પાછળ જ હું જઈ રહ્યો હતો.
(e gADI jaI rahI hatI enI pAChaL j huM jaI rahyo hato.)
Don't tell me about that car.
Tell me about you
એ ગાડી વિશે મને ના બોલો. તમે તમારૂં બોલો.
(e gADI vishe mane nA bolo. Tame tamArUM bolo.)
I am telling truth Sir.
When I came to this square, Signal was ON
સાચું કહી રહ્યો છું. હું ચોકમાં આવ્યો ત્યારે સિગ્નલ ચાલુ હતો.
(sAchuM kahI rahyo ChuM. huM chokamAM Avyo tyAre
signal chAlu hato. )
When we moved ahead it went offઅમે આગળ ગયા અને સિગ્નલ બદલી ગયો.
(ame AgaL gayA ane signal badalI gayo.)
But it means you broke the Signal. Didn't you ?
પણ એટલે તમે સિગ્નલ તોડ્યો ને ? (paN eTale tame signal toDyo ne ? )
You broke the rule. You must pay fine
નિયમ તોડ્યો છે તો હવે દંડ ભરવો પડશે.
(niyam toDyo Che to have daMD bharavo paDashe.)
You have to pay for ticket/receipt
પાવતી બનાવી પડશે. (pAvatI banAvI paDashe.)
Why unnecessarily ticket, Sirકારણ વગર પાવતી શા માટે ? (kAraN vagar pAvatI shA mATe ?)
I did not do it purposelyમેં જાણીજોઈને કર્યું નથી. (meM jANIjoIne karyuM nathI.)
Sir, I am staying here for last three yearsસાહેબ હું ત્રણ વર્ષોથી અહીં રહું છું.
(sAheb huM traN varShothI ahIM rahuM ChuM.)
But I never broke rule even onceએક પણ વાર મેં નિયમ નથી તોડ્યો. (ek paN vAr meM niyam nathI toDyo.)
Let me see license
લાયસન્સ દેખાડો. (lAyasans dekhADo.)
Take thisઆ લો. (A lo.)
Vehicle has outside(other state) registration
ગાડી તો બાહરની છે. (gADI to bAharanI Che.)
Have you taken N.O.C.
એનઓસી કઢાવી છે ? (enaosI kaDhAvI Che ?)
Yes. I haveહા, છે. (hA, Che.)
Take thisઆ જુઓ. (A juo.)
Let me see P.U.C.
પીયુસી દેખાડો. (pIyusI dekhADo.)
That is also there.
I took it just day before yesterday
એ પણ છે. પરમ દિવસે જ કઢાવી છે.
(e paN Che. param divase j kaDhAvI Che.)
Where is insurance policy
ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી ક્યાં છે? (insyorans polisI kyAM Che?)
Let me see
જોવા દો. (jovA do.)
It is this. Seeઆ જુઓ. (A juo.)
Is this valid ?
હજુ ચાલુ છે? (haju chAlu Che?)
Yes, Sir.હા સાહેબ. હજુ છ મહિના છે. (hA sAheb. haju Ch mahinA Che.)
All documents are correct.
દસ્તાવેજ/ડોક્યુમેંટ તો બધા ઠીક છે.
(dastAvej/DokyumeMT to badhA ThIk Che.)
But you jumped signal; so you must take ticket
પણ સિગ્નલ તોડ્યો એની પાવતી તો કરવી જ પડશે.
(paN signal toDyo enI pAvatI to karavI j paDashe.)
Pay 500 rupees
પાંચસો રૂપિયા આપો. (pAMchaso rUpiyA Apo.)
But Sir. It was really not my mistakeપણ સાહેબ, ખરેખર મારી ભૂલ નહોતી.
(paN sAheb, kharekhar mArI bhUl nahotI.)
Are you paying for ticket or
you will take license from court
તમે પાવતી કરો છો કે લાયસન્સ કોર્ટમાંથી લેશો ?
(tame pAvatI karo Cho ke lAyasans korTamAMthI lesho ?)
Sir. Please take these 50 rupeesસાહેબ આ પચાસ લઈ લો ને ! (sAheb A pachAs laI lo ne !)
I have just this much as of nowઅત્યારે મારી પાસે આટલાં જ છે. (atyAre mAri pAse ATalAM j Che.)
I am searching job for three monthsહું ત્રણ મહીનાથી જોબ શોધી રહ્યો છું.
(huM traN mahInAthI job shodhI rahyo ChuM.)
Now I am going to interview.
That is why in bit hurry
અત્યારે ઇન્ટરવ્યૂ માટે જઈ રહ્યો છું. એટલે જરા ઉતાવળમાં છું.
(atyAre inTaravyU ne jaI rahyo ChuM. eTale jarA utAvaLamAM ChuM.)
Sir, please consider and adjust the matterસાહેબ, એડજસ્ટ કરી લો ને. (sAheb, eDajasT karI lo ne. )
Where do you live ? What do you do ?
તમે ક્યાં રહો છો ? અને હમણાં શું કામ કરો છો ?
(tame kyAM raho Cho? ane hamaNAM shuM kAm karo Cho ?)
I stay in Dhankavadi.
There I work as part time teacher
ધનકવાડીમાં રહું છું. ત્યાં જ પાર્ટ ટાઈમ ટીચર છું.
(dhanakavADImAM rahuM ChuM. tyAM j pArT TAIm TIchar ChuM.)
Ok. I leave you for now without taking fine.
ભલે. અત્યારે દંડ લીધા વગર છોડી દઊં છું.
(bhale. atyAre daMD lIdhA vagar ChoDI daUM ChuM.)
But if you jump signal again,
I won't leave you without giving ticket.
પણ ફરીથી સિગ્નલ તોડશો તો પાવતી કરાવ્યા વગર છોડીશ નહીં.
(paN pharIthI signal toDasho to pAvatI karAvyA vagar ChoDIsh nahIM.)
Thanks you sir.આભાર સાહેબ (AbhAr sAheb)

Listen this lesson online at